Fomentem les energies renovables

El grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, promoguda per l’Institut Català d'Energia, ha aprovat un model d’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Aquest model d’ordenança estableix una regulació d’àmbit municipal que promou i incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Aquesta ordenança fiscal per al 2022 va ser aprovada pel Ple celebrat el passat 25 d'octubre de 2021 a partir de la qual és possible la bonificació de l'IBI amb instal·lacions de plaques solars.

A Altafulla, t'expliquem com fer-ho i quin és el procediment per a l’autorització administrativa i l' accés a bonificacions fiscals per a instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Què cal saber per instal·lar plaques solars?

No està permesa la instal·lació de panells solars a les següents claus identificades del POUM:

 • 1CH – Nucli històric
 • 1FM – Front Marítim

Sòl rústic - En relació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en béns immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, estaran sotmeses a llicència urbanística, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa urbanística al respecte.

En cas d'instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques o que requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic dins de parcel·la privada (instal·lacions superiors a 100 kW de potència instal·lada) no es podrà presentar la comunicació prèvia, sinó una sol·licitud de llicència d’Obres.

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

En el cas de les xarxes o comunitats energètiques que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 10% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

En el cas d´edificis industrials, aquesta bonificació del 50%, es concedirà durant 5 anys consecutius, amb un límit fixat de 1.000€ anuals i amb un bonificació total màxima del 50% del cost de la instal·lació.

En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra amb un límit màxim de 1.000 euros a l’any per cada immoble.

Règim d'intervenció en casos excepcionals

Estaran subjectes a llicència urbanística les intervencions que, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística. El model de llicència d’obres està disponible a través del mateix portal de transparència. La instal·lació no es pot executar mentre no s’acrediti l’atorgament de llicència. Un cop obtinguda la llicència, la instal·lació s’ha de començar abans d’un any i s’ha d’acabar abans dels 3 anys.


Les intervencions necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, de forma general, estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El model d’assabentat d’obres està disponible a través del portal de transparència.

Terminis

Un cop presentada la comunicació prèvia, la instal·lació s’ha de començar abans dels 3 mesos i s’ha d’acabar abans dels 6 mesos.


Què sòn les comunitats energètiques?

El paper de la ciutadania en el nou model energètic està canviant radicalment respecte de l’actual, passant a tenir un rol actiu, responsable i participatiu, especialment, en el cas de l’energia elèctrica.

Les comunitats energètiques són un element clau per a l’apoderament de la ciutadania, les pimes o les administracions locals i afavoriran la transició d’un model energètic centralitzat com l’actual a una organització molt més descentralitzada. Són també una eina que facilitarà l’aplicació de noves estratègies per lluitar contra la pobresa energètica.

Les comunitats energètiques contribuiran a l’objectiu de desenvolupar un model energètic que, més enllà de ser renovable, sigui participatiu i democràtic, amb un fort component d’apoderament social.

Descarrega la sessió informativa d'OCITE Tarragonès que va realitzar a Altafulla el passat 13 de juny de 2024. 

Bonificacions sobre l'IBI

A partir de l’1 de gener de 2022, amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum en el terme municipal d’Altafulla es pot optar a una bonificació de l’IBI (Impost de Béns Immobles) d’un 50% durant 5 anys, que s’afegeix a la bonificació que ja es feia del 95% de l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres).

On s'ha de presentar?

 • En qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos, ubicades a la demarcació de Tarragona ( Plaça Martí Royo, 7. Telèfon: 977656109. Altafulla).
 • En qualsevol registre electrònic, dependències o oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE, les 24h del dia, els 7 dies de la setmana. Premeu el botó Entrar de la pàgina inicial de la Seu electrònica. S’han de tenir en compte els requisits tècnics d'accés.

Com s’han de presentar?

 • Personalment, en horari d’atenció al públic (9h - 14h).
 • Per correu ordinari o certificat.
 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE.

Quan s'ha de sol·licitar?

Per optar a la bonificació de l’ICIO cal sol·licitar-ho expressament en el tràmit de comunicació prèvia o llicència.

Per optar a la bonificació de l’IBI cal que la instal·lació estigui acabada i legalitzada. En aquest cas cal presentar la següent documentació a BASE Gestió d’Ingressos.

El termini per sol·licitar la bonificació de l’IBI és de 6 MESOS des de la data de l’alta o legalització. Si no es fa en aquest període, BASE rebutjarà la sol·licitud per haver-se presentat fora de termini.


 • Model 110 de BASE omplert i signat.   Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (Gencat).
 • Fotocòpia del document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora. RAC: Registre Autoconsum Catalunya.
 • Fotocòpia del certificat de direcció i acabament d'obra d’instal·lació de producció d'energia elèctrica.  


Domicili on es fan les notificacions

Les ressolucions, oficis o requeriments emesos per BASE, es notifiquen al domicili fiscal designat amb aquesta finalitat en l’escrit presentat o, si no, en el domicili de què es tingui coneixement. En els casos en què es designi a un representant, la notificació es dirigirà a aquest, al domicili indicat a tals efectes.