servei municipal d'habitatge d'altafulla

El Servei Municipal d'Habitatge d'Altafulla ofereix un servei integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permet apropar les eines ja existents en aquesta matèria a la ciutadania. El seu objectiu és informar i tramitar conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge del Tarragonès les seves prestacions i així, evitar que el veí i la veïna d'Altafulla s’hagi de desplaçar a Tarragona. A més, es presta un servei d’assessorament jurídic per resoldre dubtes i consultes que la ciutadania tingui sobre les principals problemàtiques en habitatge.

Què necessites saber sobre habitatge?

Adreça’t a la nostra oficina situada a l’Ajuntament, a la Plaça del Pou 1, demana cita prèvia al telèfon 669 08 92 08, al correu electrònic habitatge@altafulla.cat, o a través de l'aplicació de cita prèviaT'ho posem així de fàcil!


Consulta el fulletó informatiu.


Prestacions econòmiques


•    Ajuts per al pagament del lloguer. 
•    Ajuts d’especial urgència per impagament de rendes de lloguer o hipoteca.
•    Ajuts d’especial urgència per persones desnonades.
•    Ajuts a la rehabilitació.

Habitatges de protecció oficial i borsa d’habitatge


•    Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial.
•    Borsa d’habitatge de lloguer social.

Resol els teus dubtes i assessora’t sobre:


•    Problemes amb el teu deute hipotecari?
•    Vols comprar o vendre el teu habitatge i no saps com?
•    Què faig si em volen desnonar?
•    Què necessito saber sobre el meu contracte de lloguer?
•    Problemes amb el meu propietari o llogater? Què hem de reparar?
•    Tens problemes amb els veïns? Explica’ns i t’orientem....


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2024

Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús per a persones de 36 a 64 anys

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social.


Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

Beneficiaris

Persones físiques, entre 36 anys i 64 anys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge en el moment de fer la sol·licitutd. No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

  • Quant es tracti d'habitatge: 600 euros a la demarcació de Tarragona.

    Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

  • Quant es tracti d'habitació: 300 euros a la demarcació de Tarragona.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.


Import de la subvenció

* 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

* 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

* 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

* S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.Programa de mediació per al lloguer social

Aquest programa té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania lloguers d'habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei de mediació entre els propietaris d’habitatges i els demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties, tot incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per fer possible l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.


A qui va dirigit?


•    A persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar per llogar.
•    A persones demandants d'habitatges a preus assequibles.

Avantatges per al propietari


Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo per llogar mitjançant la  borsa per al lloguer social, que actua com a mediadora amb les llogateres i s’ocupa de la formalització i seguiment dels contractes.

•    Servei gratuït d’informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat mitjançant el programa.
•    Busquem un llogater per l’habitatge buit.
•    Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
•    Seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges, vetllant pel seu bon ús  i pel cobrament de les mensualitats, mitjançant un seguiment i un control.
•    Proporcionem assegurances de defensa jurídica i multirisc gratuïta durant la vigència del contracte.
•    Règim de cobertures de l’aval-lloguer.

Avantatges per al llogater


La borsa negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

•    Recerca d’un habitatge adequat a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
•    Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual, sense cap despesa de gestió.
•    Dipòsit d’una única mensualitat de fiança.
•    Assessorament i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer que li puguin correspondre.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS


Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge 2021-2025

El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als ens locals per planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.

L’assistència planteja l’acompanyament a l’ajuntament en el procés de definició dels objectius, estratègies i gestió de recursos en matèria d’habitatge que es formalitza en el document final per part de la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

A diferència d’altres instruments de planificació de la política local d’habitatge, el PAMH se centra en els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques municipals; requereix d'una forta implicació dels municipis en la redacció; i és un instrument que redueix el temps de redacció i el cost d’aquesta per centrar-se en adaptar-se a la realitat i la voluntat municipal. En aquest sentit, són instruments interns al propi ens local, de caràcter eminentment tècnic.

Consulta el PAMH 2021-2025.