AVÍS: Treballs sobre fibrociment en les obres de remodelació del carrer de Dalt aquest dimarts 14 de maig

Es delimitarà la zona i s'utilitzaran els mitjans humans i materials necessaris sense cap risc per a les persones veïnes i alienes a l'obra

 13 MAIG 2024


Plànol on es desenvoluparan els quatre talls sobre les canonades existents. / Ajuntament d'Altafulla

Les tasques d’extracció d’amiant a desenvolupar durant aquest dimarts 14 de maig consistiran en la realització de quatre talls a les canonades d’aigua existents per a connectar les canonades provisionals amb la finalitat de garantir el subministrament d’aigua durant la durada de les obres de reforma dels carrers de Dalt i de l'Hostal.

Els talls sobre les canonades existents de fibrociment es fan en humit i es disposaran dels mitjans necessaris per a evitar cap mena d’exposició a les fibres d’amiant. La durada aproximada dels treballs de tall d’amiant en cadascun dels punts serà de 10 minuts. La zona es delimitarà de 9 a 13 hores.

Durant aquest temps, els operaris de l’empresa contractista, vetllaran per a què la zona quedi delimitada de forma que ningú pugui entrar en la zona de treball. D'altra banda, si algú ha de sortir o entrar a casa hauran d’esperar un màxim de 10 minuts per poder-hi accedir, únicament en aquells punts on estiguin realitzant els treballs.

L’empresa contractada a tal efecte està acreditada per a la realització dels treballs d’extracció d’amiant (RERA: Registre d’empreses amb risc d’amiant https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_d_empreses_amb_risc_d_ami/ ) i comptarà amb els mitjans humans i materials necessaris per al seu correcte desenvolupament sense cap risc per a les persones veïnes i alienes a l’obra.